+421 (905) 421 387   +421 (905) 606 222

Autopožičovňa ušitá na mieru

Náš vozový park je prispôsobený pre dnešné potreby zákazníkov a preto si určite vyberiete.

Kvalitné vozidlá, ktoré Vás nezradia

Ponúkame len nové a zánovné vozidlá v 100% stave, ktoré Vás nezradia v žiadnej situácii.

Individuálny prístup k zákazníkovi

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne, aby sme vyhoveli práve Vašim konkrétnym potrebám.

Podmienky nájmu

Zákazník žiadajúci o zapožíčanie vozidla musí spĺňať nasledujúce podmienky nájmu:

 

  1. Vek vodiča musí byť minimálne 21 rokov
  2. Vodič musí predložiť platný vodičský preukaz a platný doklad totožnosti (Občiansky preukaz, prípadne cestovný pas)
  3. Vodič je povinný zložiť finančnú zábezpeku za motorové vozidlo podľa typu vozidla a dĺžky nájmu. Táto je vypočítaná individuálne pri cenovej kalkulácii.
  4. Právnická osoba výpis z obchodného registra, alebo živnostenský list.
  5. Právnická osoba overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a k prevziatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená na výpise z obchodného registra, alebo živnostenského registra.
  6. Všetky vozidlá sú nefajčiarske. V prípade porušenia si prenajímateľ účtuje pokutu 80 Eur.
  7. Nájomca sa zaväzuje, že vozidlo nepoužije na páchanie trestnej činnosti, čo potvrdzuje svojím podpisom.

 

- V rámci Bratislavy Vám pristavíme vozidlo zdarma.

- Takisto sme schopní zabezpečiť Vám odvoz na letisko vo Viedni a Budapešt (služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka)

Limit najazdených km

Na všetky vozidlá je stanovený denný a mesačný limit prejazdených kilometrov. Po prekročení limitu bude účtovaný doplatok 0,07 € za každý ďalší kilometer.

- Denný Limit je 300 km

- Mesačný Limit je 5000 km

Poškodenie vozidla

Pri poškodení vozidla je účtovaná klientovi spoluúčasť podľa druhu vozidla.

Odovzdanie vozidla

- Auto je vždy odovzdané umyté a s plnou nádržou.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LiveCar s.r.o.

 

1. Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

1.1 Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vo
forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany.

1.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke
prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe
zmluvné strany podpisom odovzdávacieho protokolu. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania
nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (podpisu
odovzdávacieho protokolu).

1.3 Predmetom nájmu je druhovo určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v odovzdávacom protokole.

1.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu zálohu. Záloha je max. do výšky 10 % z obstarávacej
ceny vozidla, percentuálnu výšku zálohy určí prenajímateľ. Záloha bude vrátená nájomcovi po vrátení vozidla
prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené
užívaním vozidla.

1.5 Prenajímateľ na požiadanie nájomcu a za doplatok mu poskytne ďalšie príslušenstvo k vozidlu/ napr.
autosedačka, nosič na lyže a pod./

1.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu s odovzdávacím protokolom označeným
číslom zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme dopravného prostriedku.

 

2. Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje:

2.1 Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a
dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky,

2.2 Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla .

2.3 V prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky a následne písomne (fax,
mail) informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise spoločnosti
alebo k prevozu vozidla do vlastného autorizovaného servisu,

2.4 V prípade, že prehliadka alebo oprava vozidla podľa bodu 2.3 nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania
vozidla na servisnú prehliadku, zabezpečiť nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevzťahuje na potrebu opravy
škody na vozidle spôsobenej nájomcom, resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie vozidla alebo na
škodu spôsobenú neznámym páchateľom,

 

3. Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný najmä:

3.1 Starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu vozidla o prevádzke vozidla
a inštrukcie o hustení pneumatík,

3.2 Kontrolovať pred jazdou stav motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách
a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo.
Prevziať a fyzický skontrolovať povinnú výbavu, príslušenstvo MV a doklady od vozidla tak, ako to vyžadujú
platné právne predpisy Slovenskej republiky. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností, hradí nájomca
v plnej výške.

3.3 Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej
zárobkovej činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a podobne,
používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho
používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla, resp. s pokynmi
prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie, riadenie vozidla inej osobe. Nájomca -
právnická osoba, resp. podnikateľ môžu určiť okruh vlastných zamestnancov oprávnených používať vozidlo,
nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. podnikateľovi. Okruh zamestnancov oprávnených
užívať vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej zmluve. V prípade porušenia tohto článku zaplatí nájomca
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300, EUR.

3.4 V prípade, že je auto vybavené autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred opustením vozidla s
vozidla a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. V prípade, že je vozidlo vybavené autorádiom s odnímacím panelom,
vybrať tento odnímací panel alebo kódovú kartu a zabezpečiť ich proti odcudzeniu. Prípade porušenia tohto
článku zaplatí nájomca prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300, EUR + skutočnú škodu.

3.5 Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa,
v opačnom prípade je povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť vozidlo na svoje náklady do
pôvodného stavu.

3.6 Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či
sa vozidlo používa riadnym spôsobom.

3.7 Písomne ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 24 hod. od zistenia škody) každú haváriu,
príp. inú škodu na vozidle spôsobenú jeho prevádzkou. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca povinný
v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR.
V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie zodpovednosť za prípadné škody, napr. regresný nárok
poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi.

3.8 V prípade vzniku poistnej udalosti sa podieľať na likvidácii škody vo výške min.166,-€ a max. 10 %
z obstarávacej ceny vozidla, okrem prípadov úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom
alkoholu alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške, vrátane ušlého zisku za
obdobie počas trvania opravy poškodeného vozidla.

3.9 V prípade odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 15 % z hodnoty
vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia.

3.10 Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť
v plnom rozsahu vrátane ušlého zisku za dobu, kedy vozidlo nebude možné užívať v súvislosti s vykonaním
jeho opravy. Táto povinnosť nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia škody na vozidle v dôsledku požitia
alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok.

3.11 V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností
nájomcom, a vozidlo bude zadržané políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za
obdobie, počas zadržania vozidla a zmluvnú pokutu 200 eur za každých deň až do vrátenia vozidla.

3.12 V prípade akejkoľvek škodovej udalosti alebo ak vznikne povinnosť prenajímatelia podávať vysvetlenie pre
rôzne úrady ako napr. polícia alebo povinnosť dokladať kopije zmlúv, vysvetľovať priestupky nájomcu, resp.
vykonávať iné úkony, ktoré nie sú bežne s každodenným užívaním vozidla pre rôzne úrady sa nájomca zaväzuje
uhradiť aj poplatok vo výške 150, eur ako administratívny poplatok za každý úkon. Okrem tejto pokuty je
nájomca povinný zaplatiť aj všetky priame výdavky ako napr. cestovne, právne, kopírovacie atď.

3.13 Spolupracovať pri riešení škôd a poistných udalosti ktoré spôsobil Na telefonické alebo písomne zavolanie sa
dostaviť osobne ihneď do sídla spoločnosti, v prípade nesplnenia tejto povinnosti zaplatí nájomca zmluvnú
pokutu vo výške 100 eur za každé jedno porušenie.

3.14 V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyžiadať
súhlas prenajímateľa s vykonaním opravy a pokračovaním jazdy, ktorý musí byť daný písomne (faxom,
mailom,sms).Oprava môže byť len v autorizovanom servise príslušnej značky vozidla. Ak sa motorové vozidlo
pokazí v zahraničí alebo na území SR, nájomca je povinný na vlastné náklady opraviť a priviesť požičané
motorové vozidlo na adresu prenajímateľa.

3.15 Uvádzať pravdivé údaje .V prípade uvedenia nepravdivých údajov, alebo uvedenie mylných informácií, zaplatí
nájomca zmluvnú pokutu 330 € .

3.16 Zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu; Ak sa v prípade odcudzenia prenajatého vozidla nájomca nebude môcť
preukázať platnými dokladmi od vozidla prevzatými od prenajímateľa pri prevzatí vozidla, alebo sa preukáže, že
vozidlo nebolo patrične zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa rovná rozdielu obstarávacej ceny
vozidla podľa kúpno-predajnej zmluvy a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa nájomca zaväzuje
uhradiť 200 % sadzby nájomného podľa cenníka, a to až do doby plnenia poisťovne, ako dohodnutú zmluvnú
pokutu.

3.17 Niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom
nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade sa zaväzuje uhradiť ušli zisk za dobu
od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade
hrubého vlastného zavinenia, kedy poistná zmluva bude pokrývať náklady na náhradu škody iba čiastočne,
uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou plnenia hradeného poisťovňou.

3.18 Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, príp. zmenu
bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Nájomca je taktiež povinný oznámiť prenajímateľovi vopred písomne mená vodičov, ktorí budú vozidlo viesť.

3.19 V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas

3.20 Dbať, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu, či zničeniu funkčných zariadení vozidla. Pri
poškodení alebo nadmernom znečistení exteriéru alebo interiéru vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému
používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s s čistením, resp. prípadnou opravou a
aj zmluvnú pokutu 30 €

3.21 Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v čistom stave, tak ako ho prevzal

3.22 Za stratu dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, potvrdenie o zaplatení
zákonného poistenia, kľúče od vozidla, odnímací panel od rádia, rádio) je nájomca povinný zaplatiť
prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu, ako aj zmluvnú pokutu vo výške 300.-€ (zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu).

3.23 Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do krajín mimo EÚ alebo ho tam inak dopraviť, pokiaľ na
to prenajímateľ neudelí svoj výslovný súhlas,

3.24 Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 166.-€ za každý prípad prepálenia
čalúnenia sedadla, resp. akejkoľvek časti interiéru vozidla (napr. cigaretou a pod.).

3.25 V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej
osoby, je nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú
pokutu vo výške trojnásobku nadobúdacej ceny pôvodnej súčiastky

3.26 Nájomca má zakázané hlavne:
fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom vo vozidle
prekračovať povolenú rýchlosť
ťahať iné motorové vozidlá
vykonávať akékoľvek úpravy na vozidle bez súhlasu prenajímateľa. V prípade porušenia uvedených zákazov je
nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady s tým spojené a zároveň pokutu vo výške 100 € .

3.27 počas zapožičaní MV hradiť so svojich prostriedkov:
spotrebu PHM, olejov, chladiacich kvapalín a bŕzd. Kvapaliny pre bežné doplnenie , výmenu žiaroviek, opravu
defektov a umývanie vozidla

3.28 Pristaviť a odovzdať MV na miesto preberania a odovzdať ho prenajímateľovy po skončení nájmu ,prípade
nevrátenia (pristavenia) motorového vozidla včas nájomca zaplatí zmluvnú pokutu ktorá sa skladá zo súčtu
sumy 15 € a dvojnásobku dohodnutej dennej sadzby nájomného za každý začatí deň omeškanie nájomné až
do vrátenia vozidla.

3.29 Ihneď uhradiť všetky platby nájomného , zmluvné pokuty, náhrady škody a účelne vynaložené náklady
prenajímateľovi. V prípade porušenia včasne j platby budú účtované aj poplatky z omeškania vo výške 0,25
percent za každý deň omeškania až do zaplatenia

 

4. Nájomné a jeho splatnosť

4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého vozidla –
predmetu nájmu . Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín.

4.2 Výška dohodnutého nájomného vychádza z cenových podmienok nájmu pre príslušný druh prenajatého vozidla –
predmetu nájmu, platných v deň uzatvorenia zmluvy. Cena nájmu (denná sadzba nájomného) je stanovená
v závislosti od dohodnutej doby nájmu. V prípade, ak nájomca na základe dohody s prenajímateľom predčasne
ukončí zmluvu, je povinný zaplatiť nájomné vo výške dennej sadzby pre skutočnú dobu nájmu podľa cenníka.
V prípade, ak počas trvania zmluvy dôjde na základe požiadavky nájomcu k zmene predmetu nájmu, výška
nájomného sa odo dňa zmeny predmetu nájmu (t.j. odo dňa prevzatia iného vozidla uvedeného na
odovzdávacom protokole) mení podľa cenníka aktuálneho v deň zmeny predmetu nájmu pre príslušný druh
prenajatého vozidla, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým. Uvedené platí aj v prípade každej ďalšej
zmeny predmetu nájmu.

4.3 V cene nájomného sú uvedené náklady uvedené pod článkom 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok
pre nájom vozidiel (vrátane poistenia zákonnej zodpovednosti za prevádzku vozidla, ). Pohonné hmoty hradí
nájomca na vlastné náklady, ako aj náklady na umývanie vozidla a čistenie interiéru vozidla, prípadné úrazové
poistenie osôb využívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady).

4.4 Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený upraviť dohodnuté nájomné s ohľadom na zmeny
nákladov, predovšetkým na výšku poistného, cestnej dane a pod., ktoré nebolo v čase uzavretia nájomnej
zmluvy možné predpokladať. Nájomné má prenajímateľ právo upraviť len v takej miere, ktorá zodpovedá
zmene nákladov podľa predchádzajúcej vety. Takúto zmenu nájomného je prenajímateľ povinný písomne
oznámiť nájomcovi v dostatočnom časovom predstihu.

4.5 Nájomné je nájomca povinný zaplatiť vždy vopred pri podpise zmluvy ak nie je písomne dohodnete ináč.

4.6 Na predlženie nájmu vozidla, je potrebné sa s požičaným vozidlom dostaviť sídla spoločnosti a zaplatiť
opätovne zálohu na ďalšie dni a vypísať a podpísať novú zmluvu. Ak nájomca poruší tieto podmienky zmluvy,
je povinný a zaväzuje sa zaplatiť prenajímateľovi pokutu ktorá sa skladá zo súčtu sumy 15 € a dvojnásobku
dohodnutej dennej sadzby nájomného za každý začatí deň omeškanie nájomné až do vrátenia vozidla.

4.7 Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi ani tretím stranám za škody vzniknuté s prenájmu MV, náhrady škôd
pri pokazení vozidla, havárii, krádeži batožiny, nájomcu, nedodržiavaní predpisov atď.

4.8 V prípade vypovedania, resp. ukončenia zmluvy zo strany nájomcu v rozpore s touto zmluvou, sa nájomca
zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu, ktorá prenajímateľovi vznikla predčasným ukončením zmluvy a
zmluvnú pokutu 100 Eur.

 

5 Skončenie nájmu

5.1 Zmluva o nájme vozidla na dobu určitú zaniká uplynutím v zmluve dohodnutej doby nájmu.

5.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť dohodou zmluvných strán alebo
písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím 10 dní
odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane, ak v zmluve nie je ustanovené inak. Prenajímateľ
je ďalej oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ nájomca hrubo porušuje
zmluvné podmienky alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky. Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné
dňom jeho doručenia nájomcovi.

5.3 V prípade, ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté
nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.4 Nájomca sa svojím vlastnoručným podpisom zaväzuje, že nepoužije vozidlo na páchanie trestnej činnosti.

5.5 Ku dňu ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto, odkiaľ ho prevzal, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak.

5.6 V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný
súhlas prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je
prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom,
pričom nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla

5.7 Prenajímateľ si vyhradzuje právo nepristavení vozidla po skončení nájmu alebo pri hrubom porušení tejto
zmluvy nájsť a odobrať vozidlo aj bez súhlasu a vedomia nájomcu. Nájomca vyhlasuje že nebude ponechávať
žiadne osobne veci vo vozidle. V prípade ak prenajímateľ bude nútený odobrať vozidlo nájomca sa zaväzuje
zaplatiť zmluvnú pokutu za náklady ktoré s týmto úkonom vzniknú a to vo výške 1000 eur.

 

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva prenajímateľ s účinnosťou od 13.07.2012 v zmysle § 273
Obchodného zákonníka.

6.2. Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej
medzi prenajímateľom a nájomcom. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami.